Nul-urencontract: wat mag wel en wat mag niet?

Met het nul-urencontract sluit de werkgever met de werknemer een arbeidsovereenkomst af voor bepaalde of onbepaalde tijd, maar regelt hierin geen vaste werkuren. In plaats daarvan, is in het nul-uren contract geregeld dat hij de werknemer flexibel oproept. Als de werkgever de werknemer oproept, dan moet die verplicht op het werk verschijnen. Daar staat wel tegenover dat de werknemer ook volledige sociale bescherming geniet, zoals doorbetaling bij ziekte. De werkgever betaalt alleen loon over de uren die de werknemer werkt. Deze afspraak moet expliciet op papier staan.

Na zes maanden
De eerste zes maanden betaalt de werkgever de werknemer naar het aantal gewerkte uren, maar daarna krijgt hij meer rechten. De werknemer krijgt namelijk na zes maanden ook loon als hij niet kan komen werken om redenen die buiten zijn of haar macht liggen. Zo heeft de werknemer na zes maanden recht op uitbetaling van het gemiddeld aantal uren dat hij in de voorgaande drie maanden heeft gewerkt. Bovendien wordt na zes maanden aangenomen dat de werknemer een arbeidsovereenkomst heeft met een omvang die eveneens gelijk is aan het aantal gemiddeld gewerkte uren in de voorafgaande drie maanden.

Bij cao mag hiervan worden afgeweken. Er zijn cao`s die de loonbetalingsplicht voor een onbepaalde tijd uitsluiten. Het is dus belangrijk na te gaan wat hierover in de cao is afgesproken.

Minimaal 3 uur loon bij oproep
De werkgever is verplicht een werknemer met een nul-urencontract op te roepen, als er werk ontstaat waarvoor hij geschikt is. Het is dan niet billijk om een uitzendkracht op te roepen, zelfs als dat beter uitkomt.

Omdat er binnen een nul-urencontract geen afspraak gemaakt wordt over het aantal uren dat de werknemer werkt heeft hij iedere keer dat hij wordt opgeroepen recht op minimaal 3 uur loon.

Loondoorbetaling bij ziekte
Bij een nul-urencontract gelden de volgende regels omtrent het doorbetalen van loon gedurende ziekte:

 • De werknemer wordt ziek tijdens een oproepperiode
  De werknemer krijgt minstens 70% van zijn loon over de afgesproken periode die hij zou moeten werken. Als dit lager is dan het voor hem geldende minimumloon, krijgt hij het minimumloon.
 • De werknemer blijft na afloop van een oproepperiode ziek
  De werknemer krijgt alleen betaald voor de uren die hij heeft gewerkt tijdens de oproepperiode. Zolang zijn arbeidscontract duurt, heeft hij geen recht op een ziektewetuitkering. Pas als zijn arbeidscontract eindigt, kan hij een ziektewetuitkering aanvragen bij UWV.
 • De werknemer is ziek buiten een oproepperiode
  In de periode waarin de werknemer niet wordt opgeroepen, heeft hij geen recht op doorbetaling van het loon. Zolang zijn arbeidscontract nog duurt, heeft hij ook geen recht op ziektewetuitkering. Pas als zijn arbeidscontract eindigt, kan hij een ziektewetuitkering aanvragen bij UWV.

Verlofuren en vakantiegeld
De verlofuren en vakantietoeslag worden berekend aan de hand van de gewerkte uren en het verdiende brutoloon. Hierbij kijkt de werkgever dus niet naar de uren vermeld in het contract, maar naar de uren die daadwerkelijk zijn gewerkt. Het is gebruikelijk dat het vakantiegeld bij nul-urencontracten direct betaald worden bij de gewerkte uren.

Opzeggen van het contract
Het is niet mogelijk om een nul-urencontract te beëindigen door de werknemer niet meer op te roepen. Als er een contract voor bepaalde tijd is afgesloten, dan eindigt het contract op die bepaalde einddatum. Bij een contract voor onbepaalde tijd moet de werkgever de overeenkomst zelf opzeggen volgens de regels van het ontslagrecht.Word lid van Vakbond ABW. Wij adviseren u verder en dat tegen een zeer laag contributiebedrag van € 12,- per maand (als u 23 jaar en ouder bent). Dat is nog geen 40 eurocent per dag!

Bezoek onze website www.vakbondabw.nl
Vakbond ABW:

 • De vakbond voor iedereen in Limburg,
 • De vakbond kort bij u in de “buurt”.