De rol van de bedrijfsarts

Bij (langere) arbeidsongeschiktheid is de kans groot dat u te maken krijgt met de bedrijfsarts (BA). Deze beoordeelt u arbeidsongeschiktheid en de mogelijkheden tot werk hervatten. Al dan niet in aangepast werk of met een aanpassing in de werktijd. De BA brengt een advies uit dat in de regel wordt overgenomen door uw werkgever. Let wel, in de regel. Het komt wel eens voor dat uw werkgever afwijkt van het advies. Wat u kunt doen als u het niet eens bent met het advies van de BA en het besluit van uw werkgever leest u straks.

Medische informatie aanvragen
Indien de BA het nodig acht om nadere informatie op te vragen over uw arbeidsongeschiktheid om een goed advies uit te kunnen brengen, kan hij vragen een machtiging te ondertekenen. Zonder deze machtiging zal uw huisarts of specialist geen informatie verstrekken. Op basis van zijn eigen bevindingen en de eventueel ingewonnen medische informatie zal de BA een advies uitbrengen over uw mogelijkheden tot hervatting of, indien dit niet op korte termijn mogelijk is, zijn visie geven over uw herstel op langere termijn. In het kader van de Wet Verbeterde Poortwachter zal de BA zijn advies/visie op papier zetten. Zowel de werkgever als u ontvangen hiervan een afschrift.

Niet eens met uw bedrijfsarts of werkgever?
Indien u zich niet kunt vinden in de mening van uw BA of uw werkgever, bijvoorbeeld over aangepast werk, dan kunt u een deskundigenoordeel (second opinion) aanvragen bij het UWV. Een verzekeringsgeneeskundige zal het advies van de BA toetsen aan uw (medische) mogelijkheden. Uw BA zal u over de mogelijkheid tot het aanvragen van een deskundigenoordeel informeren. Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u op www.uwv.nl. Tegen een deskundigenoordeel is geen beroep of bezwaar mogelijk.

Het verstrekken van medische informatie bij ziekmelding
Oorzaak en achtergrond van uw ziekmelding hoeft u alleen door te geven aan de Arbodienst. Bij uw werkgever kunt u volstaan met meer algemene onderwerpen als duur, verblijfadres, bezoek aan (huis)arts e.d. Uw werkgever kan vragen of u geholpen bent met bepaalde aanpassingen en of u een verwachting hebt over de duur van uw arbeidsongeschiktheid. Ook kan hij met u nadere afspraken maken over het onderhouden van contact.

Uw BA zal ook geen medische oorzaak noemen aan uw werkgever. Als u besproken wordt gaat dit in algemene termen en adviezen over eventuele aanpassingen. De daadwerkelijke oorzaak van uw arbeidsongeschiktheid valt onder het medisch geheim.

In de praktijk komt het nog wel eens voor dat uw leidinggevende bij het gesprek met de bedrijfsarts aanwezig wil zijn. Dit kunt u in ieder geval weigeren als uw medische situatie besproken wordt. Als het daarna gaat om (gedeeltelijk of aangepast) hervatten en hierover afspraken gemaakt worden is de aanwezigheid van uw leidinggevende geen probleem en kan dit mogelijke misverstanden voorkomen.

Het hierboven vermelde deskundigenoordeel van het UWV kan op meerdere moment gevraagd worden. Zowel door werkgever als werknemer. In een volgende bijdrage zullen we hier nader op ingaan.Word lid van Vakbond ABW. Wij adviseren u verder en dat tegen een zeer laag contributiebedrag van € 12,- per maand (als u 23 jaar en ouder bent). Dat is nog geen 40 eurocent per dag!

Bezoek onze website www.vakbondabw.nl
Vakbond ABW:

  • De vakbond voor iedereen in Limburg,
  • De vakbond kort bij u in de “buurt”.